At stræbe højt og skue vidt

"Det siges, at Tørring Gymnasium både er Danmarks højest beliggende gymnasium og det gymnasium med det største opland. Vi mener i al beskedenhed, at vi har selv samme dimensioner med i vores skolesyn og daglige praksis. 
At stræbe højt og skue vidt." 

Johannes Grønager, Rektor

Mission

Tørring Gymnasiums opgave er at sikre, at unge i skolens store opland kan få en gymnasial uddannelse.

 

Vision

Tørring Gymnasiums overordnede vision er at være en attraktiv skole med en høj faglighed og et godt undervisnings­ og arbejdsmiljø for henholdsvis elever og ansatte. Tørring Gymnasium vil endvidere være en udviklingsorienteret skole, der uddanner ansvarsbevidste og fællesskabsorienterede studenter med selvværd og et internationalt udsyn.

Værdier:

 • Fællesskab og samarbejde – vi løfter i flok, og sammen skaber vi de bedste resultater for skolen og for den enkelte.
 • Ansvarlighed og tillid – vi er professionelle og tager vores opgaver på os, uanset hvilken rolle vi har på skolen, og vi stoler på, at alle yder deres bedste.
 • Nysgerrighed og nytænkning – vi gør ikke altid, som vi plejer. Vi tænker nyt, eksperimenterer og er åbne overfor nye ideer.
 • Nærhed og rummelighed – vi er en relativt lille skole, hvilket betyder, at vi kender hinanden, vi er betydningsfulde for hinanden, og der er plads til, at vi er forskellige. Der er kort vej fra ide til igangsættelse og fra klasseværelset til kontoret.

Målsætning:

Tørring Gymnasiums overordnede målsætning er på alle måder at være en velfungerende skole for derved at markere sig overfor omverdenen og kunne tiltrække både elever og medarbejdere og i øvrigt leve op til visionen.

 

Tørring Gymnasium skal stræbe efter at udnytte sin kapacitet fuldt ud samt at opfylde de generelle overordnede uddannelsespolitiske mål:

 • Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
 • Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
 • Sætte fokus på elevernes trivsel.

 

Tørring Gymnasium vil gennem det pædagogiske arbejde stræbe efter, at følgende kvantitativt målbare mål ligger over landsgennemsnittet:

 • Det samlede eksamensresultat
 • Gennemførelsesprocenten
 • Overgangen til videregående uddannelser
 • Målet for gymnasiets socioøkonomiske løfteevne
 • Elevernes og medarbejdernes trivsel

 

Derudover vil Tørring Gymnasium stræbe efter følgende kvalitative mål:

 • At være på forkant i den pædagogiske udvikling.
 • At alle medarbejdere trives, er engagerede og loyale og er godt rustede til at yde deres bedste.
 • At kulturen på skolen på alle niveauer er præget af samarbejde og medindflydelse.
 • At skolens værdier er velkendte af alle på skolen og dermed har afgørende betydning i det daglige arbejde.
 • At være synlig i pressen, på internettet og i lokalmiljøet og markere sig med kulturelle aktiviteter.

Fokusområder

Tørring Gymnasiums fokusområder er følgende:

 • Elever
 • Undervisningen
 • Medarbejdere
 • Bestyrelsen
 • Synlighed
 • Eksterne partnere

 

Læs mere om forpligtigelser og tiltag herunder

Elever

 

Forpligtelse: De overordnede uddannelsespolitiske mål:

 • Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
 • Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
 • Sætte fokus på elevernes trivsel.

 

Indikatorer: Samlet karaktergennemsnit, måltal for løfteevne, gennemførelsesprocent, overgang til videregående uddannelser og elevtrivselsundersøgelser.

 

Opfølgning: Der følges op årligt, når de relevante måltal foreligger. Vi er opmærksomme på, at indikatorerne ikke er målet i sig selv, men at det er de bagvedliggende kvaliteter, der skal arbejdes med for at opnå de ønskede resultater. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at der findes faktorer, vi ikke har indflydelse på, som kan have væsentlig betydning for resultatet. Vi må stræbe efter målene på trods af dette ved at arbejde med de faktorer, vi rent faktisk har indflydelse på.

 

Tiltag:

 • Fokus på udvikling og høj kvalitet i undervisningen
 • Fokus på inddragelse af eleverne i beslutningsprocesseerne
 • Udvidede klasseteam og klasserumsledelse
 • Undervisningsdifferentiering
 • Lektiecaféer og studielektioner

Undervisningen

 

Forpligtelse: Vedvarende udvikling og forbedring af undervisningsmetoderne samt at skabe faglig nysgerrighed blandt eleverne og sammenhæng mellem fagene i undervisningen med inddragelse af eleverne i processerne.

Indikatorer: Årskarakterer og eksamenskarakterer i fagene, punkter om undervisningen i ETU, løbende undervisningsevalueringer.

 

Opfølgning: Der følges op årligt i forbindelse med hhv. eksamen og ETU. Målene er her overvejende kvalitative og er derfor også genstand for løbende diskussioner i dagligdagen.

 

Tiltag:

 • Udvidede klasseteam og klasserumsledelse
 • Faggruppesamarbejde, vidensdeling og fælles udvikling af undervisningen
 • Undervisningsdifferentiering
 • Lektiecaféer og studielektioner
 • ETU gennemføres årligt

Undervisningen

 

Forpligtelse: Vedvarende udvikling og forbedring af undervisningsmetoderne samt at skabe faglig nysgerrighed blandt eleverne og sammenhæng mellem fagene i undervisningen med inddragelse af eleverne i processerne.

Indikatorer: Årskarakterer og eksamenskarakterer i fagene, punkter om undervisningen i ETU, løbende undervisningsevalueringer.

 

Opfølgning: Der følges op årligt i forbindelse med hhv. eksamen og ETU. Målene er her overvejende kvalitative og er derfor også genstand for løbende diskussioner i dagligdagen.

 

Tiltag:

 • Udvidede klasseteam og klasserumsledelse
 • Faggruppesamarbejde, vidensdeling og fælles udvikling af undervisningen
 • Undervisningsdifferentiering
 • Lektiecaféer og studielektioner
 • ETU gennemføres årligt

Medarbejdere

 

Forpligtelse: Arbejdsforholdene på skolen sikrer, at alle medarbejdere har de bedste rammer og det bedste udgangspunkt for at løse deres opgaver effektivt og med høj kvalitet, og at medarbejderne dermed er tilfredse, engagerede og loyale.

 

Indikatorer: APV og MTU

 

Opfølgning: Der følges op årligt i forbindelse med APV/MTU og MUS. Målene er overvejende kvalitative og er derfor også genstand for løbende diskussioner i dagligdagen.

 

Tiltag:

 • Løbende kompetenceudvikling af alle medarbejdere
 • Løbende vedligeholdelse og udvikling af de fysiske rammer
 • Fælles sociale aktiviteter for medarbejderne
 • Der afholdes MUS for alle medarbejdere hvert år
 • APV og MTU gennemføres hvert andet år
 • Fokus på inddragelse af medarbejderne i beslutningsprocesserne

Bestyrelsen

 

Forpligtelse: Bestyrelsen faciliterer skolens mission og vision på et overordnet strategisk plan. Bestyrelsens arbejde foregår i tæt samarbejde med skolens øvrige aktører.

 

Indikatorer: Bestyrelsens prioriteringer i forhold til strategien udmøntes i rektors resultatlønskontrakt, hvori mål og indikatorer fastlægges.

 

Opfølgning: I henhold til bestyrelsens vedtægter og forretningsorden udarbejder bestyrelsen et årshjul, hvori indgår opfølgning på økonomi, strategi og resultatlønskontrakt.

 

Tiltag:

 • Årshjul
 • Strategiplan
 • Budget og regnskab

Synlighed

 

Forpligtelse: Elever, ansatte, forældre, lokalsamfundet og relevante beslutningstagere kender gymnasiets initiativer, resultater og værdier gennem arrangementer på skolen og en bevidst, målrettet kommunikation.

 

Indikatorer:

 • Fremmødet til interne og offentlige arrangementer på skolen
 • Pressens interesse for skolen og dens aktiviteter
 • Antallet af primære ansøgere til Tørring Gymnasium

 

Opfølgning: Der følges op og evalueres løbende i forhold til kommunikation og arrangementer, og der udfærdiges årligt en opgørelse over eksterne kommunikationstiltag og deltagerantallet ved skolens offentlige arrangementer.

 

Tiltag:

 • Der formuleres en kommunikationsstrategi
 • Gymnasiets rolle som lokalt kulturcenter udbygges
 • Hele brobygningskomplekset gentænkes
 • Udvikling af et elevambassadør-koncept med både nuværende og tidligere elever

Eksterne partnere

 

Forpligtelse: Tørring Gymnasium er en åben og udadvendt skole, der samarbejder med grundskolerne og de videregående uddannelser. Lokale, regionale og internationale nøglepersoner, virksomheder og myndigheder inddrages i undervisningen.

 

Indikatorer: At samarbejdet med eksterne partnere foregår og evalueres positivt af eleverne og andre involverede parter.

 

Opfølgning: Samarbejdsprojekter evalueres løbende og præsenteres mindst en gang årligt på et personalemøde med fokus på opstart af forløb, status på igangværende forløb, evaluering og vidensdeling af resultater og erfaringer fra afsluttede forløb.

 

Tiltag:

 • Samarbejde med lokale folkeskoler om faglige overgange i matematik, dansk og engelsk
 • Samarbejde med Tørring Skole om styrkelse af interessen for naturvidenskab
 • Samarbejde med Tørring Skole og Musikskolen i Hedensted om MusikTalent Tørring
 • Samarbejde med VIA i Horsens om internationalisering
 • Samarbejde med Moesgård Museum
 • Etablering af samarbejde med partnerskabsskoler i udlandet med henblik på udvekslingsrejser og virtuelle elevsamarbejder
 • Etablering af samarbejde med partnerskabsskole i Danmark med henblik på netværksdannelse, inspiration og samarbejde mellem lærere (og mellem ledelser)
 • Samarbejde med Insero om undervisning i naturvidenskab
 • Samarbejde med virksomheder

Mission og Vision

Tørring Gymnasiums overordnede vision er at være en attraktiv skole med en høj faglighed og et godt undervisnings­ og arbejdsmiljø for henholdsvis elever og ansatte.

LÆS MERE
 

Busruter og ungdomskort

Bussen kører lige til døren. Se hvordan du kommer til Tørring Gymnasium med bus. Der er gode forbindelser i hele oplandet.

LÆS MERE
Årgang 1991

Gamle elever

Vi vil så gerne ha', I bliver lidt længere...

Tørring Gymnasiums tidligere elever har en stor betydning for stedet, for de har løbende været med til at skabe den skole og den kultur vi har i dag. Vi bliver derfor glade, når tidligere elever kigger forbi - enten tilfældigt eller til jubilæumsfesten.

LÆS MERE

Kalender og ferieplan

Her finder du månedskalenderen og årets ferieplan. 

LÆS MERE

Trivsel, løfteevne & karaktergennemsnit

Tørring Gymnasium ligger i top hvad trivsel, løfteevne og karaktergennemsnit angår!

 

LÆS MERE

Officielt

Her kan du finde forskellige formelle oplysninger som fx gymnasiets studie- og ordensregler, karaktergennemsnit og fuldførelsesprocenter. 

LÆS MERE

Oversigtskort

Vi hjælper dig på vej. Har du brug for at få et overblik over skolens lokaler og faciliteter, så har vi et oversigtskort der kan guide dig.

LÆS MERE

Skrifter

Her kan du læse mere om diverse nyttige informationer. Blandt andet Gymnasiets ferieplan, rygepolitik, årsskriftet og Elev ABC'ens infohæfte.

LÆS MERE

Vejledning og støttemuligheder

Rasmus og Katrine er studievejledere på Tørring Gymnasium og deres opgave er at hjælpe dig som elev med at planlægge og gennemføre gymnasieforløbet på den bedst mulige måde.

LÆS MERE

Vil du gerne vide mere?

Så er du altid velkommen til at kontakte os på tlf: 75 80 18 44 eller mail: adm@toerring-gym.dk